Säännöt

Noudatamme kansainvälisen ratsastajainliiton säädöksiä sovelletuin osin. Dressage OnSite pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. päiv.06.07.2016

I YLEISET SÄÄNNÖT

1 § Sääntöjen soveltaminen ja noudattaminen

1.1. Osallistumalla järjestettäviin rataharjoitusluokkiin ratsastaja hyväksyy sääntöjen noudattamisen sekä käyttöehdot.
1.2. Järjestäjällä on lopullinen päätösvalta sääntöjen tulkitsemisesta kunkin ratsukon kohdalla.
1.3. Mikäli säännöistä ei löydy ratkaisua, pyritään soveltamaan reilun pelin periaatetta.
1.4. Järjestäjällä on oikeus muuttaa ja päivittää sääntöjään parhaaksi katsomallaan tavalla.
1.5. Sääntöjä tulee noudattaa ja ne koskevat kaikkia järjestettäviin rataharjoitusluokkiin osallistuvia, omavalintaisen radan arvioittavia sekä jäsenmaksun maksaneita henkilöitä.

II MÄÄRITELMÄT

2 § Käsitteet

2.1. Järjestäjä on Dressage OnSite ja osallistuja/jäsen hevosen/ponin/aasin tai näiden risteytyksen ratsastaja.
2.2. Luokkataso on vaikeusastein määritelty osa kuukauden arvosteltavista kouluradoista, jossa ratsukot asetetaan järjestykseen kouluohjelmasta saavutettujen pisteiden perusteella.
2.3. Pistekeräyssarja on luokkatasoista kerättyjen pisteyden muodostama kokonaisuus.
2.4. Ratsukko on ratsastajan ja ratsun yhdistelmä.
2.5. Rata/areena on alue jolla ratsukko suorittaa kouluohjelman.
2.6. Suoritus katsotaan alkaneeksi siitä hetkestä kun ratsukko saapuu radan pituushalkaisijalle (A-C), joko radan ulko- tai sisäpuolelta ja päättyneeksi kun ratsukko on poistunut radalta ohjelmassa määritellyin tavoin.

3 § Luokkajako

3.1. Rataharjoitusluokat on jaoteltu erillisiin tasoihin niiden vaikeusasteen perusteella.
3.2. Ne ovat ratsastajille avoimia ikärajoista riippumatta, ellei kutsussa ole toisin määritelty.

III OSALLISTUMISOIKEUS

4 § Osallistumisoikeus ja osallistumisoikeuden evääminen

4.1. Osallistuakseen luokkaan tai liittyäkseen jäseneksi, ratsastaja/ratsu ei tarvitse erillistä kilpailulupaa tai seurajäsenyyttä.
4.2. Alle 18-vuotiaalla ratsastajalla tulee olla huoltajan suostumus osallistumiseen. Tällöin osallistumis- tai jäsenlomakkeeseen tulee täyttää huoltajan tiedot.
4.3. Osallistumismaksun tulee olla suoritettuna ennen ratavideon lähettämistä arvosteltavaksi. Mikäli maksu on suoritettu niin ettei se ehdi näkyä tilillä videoiden lähettämisen eräpäivään mennessä, tulee maksusuorituksesta toimittaa kuitti tositteeksi.
4.4. Ratsun ei tarvitse olla rekisteröity rotujärjestöön tai hevostietokantaan.
4.5. Ratsun tulee olla vähintään nelivuotias voidakseen osallistua luokkaan. Yläikärajaa ei ole erikseen määritelty, osallistumisen edellyttäen että eläin on terve.
4.6. Ratsastaja voi osallistua hevosella, ponilla, aasilla tai näiden risteytyksellä, edellyttäen ettei ratsastaja ole liian suuri ratsullensa.
4.7. Ohjesääntönä ratsastajan ja ratsun painon välillä voidaan pitää 15-20%:a ratsun elopainosta ratsastajaa kohti.
4.8. Ratsullensa liian painavan tai häiritsevän pitkän ratsastajan hylkäämisestä päättää luokan arvioiva tuomari tai järjestäjä.
4.9. Sairaaksi tai ontuvaksi epäiltävä ratsu voidaan hylätä tuomarin tai järjestäjän toimesta.
4.10. Hylkäämistapauksessa osallistumis-/jäsenmaksua ei palauteta.
4.11. Mikäli rataharjoitusluokka on rajattu erillisin säännöin avoimeksi, tulee ratsastajan huolehtia ratsukon osallistumiskelpoisuudesta kyseisessä luokassa.
4.12. Yksi ratsukko voi osallistua yhteen kuukausittaiseen luokkatasoon vain kerran, eikä jo kertaalleen arvosteltua ratavideota saa käyttää uudestaan myöhempänä ajankohtana. Ratsastaja voi kuitenkin osallistua samaan luokkatasoon useammalla ratsulla sekä yksi ratsu voi osallistua luokkatasoon useamman eri ratsastajan alla.
4.13. Yksi ratsukko on oikeutettu osallistumaan kahteen luokkatasoon yhden kuukauden aikana. Tästä poikkeuksena ovat mahdolliset erikoisluokat.
4.14. Ratsukko voi ottaa osaa vain yhtä luokkatasoa alhaisempaan rataharjoitusluokkaan kuin mihin on aikaisemmin osallistunut.
4.15. Ratavideon tulee olla kuvattu yksinomaan järjestäjän järjestämää rataharjoitusluokkaa varten, eikä sitä saa olla arvioitu muussa kilpailu- tai arvostelutilanteessa.
4.16. Järjestäjällä on oikeus jättää hyväksymättä tai jälkikäteen evätä osallistumisoikeus sekä jäsenyys osallistujalta jonka katsoo rikkoneeksi sääntöjä.

5 § Osallistumisoikeuden rajaaminen

5.1. Järjestäjällä on oikeus rajata rataharjoitusluokkien osallistumisoikeutta parhaaksi näkemällään tavoin, ilmoittamalla mahdollisesta rajauksesta luokkakohtaisissa tiedoissa.
5.2. Osallistujamäärää voidaan ilmoittautumisajan puitteissa tarpeen vaatiessa rajoittaa merkitsemällä maksimi osallistujamäärä luokkatietoihin tai vastaavasti rataharjoitusluokan arvosteluun käytettävää aikaväliä voidaan suuren osallistujamäärän johdosta pidentää.

IV LUOKKAOSTALLISTUMISEN VASTUUT

6 § Vastuu ja vakuutukset

6.1. Järjestäjä ei vakuuta osallistujia millään tavoin, vaan osallistujat ovat itse vastuussa omasta ja ratsunsa vakuuttamisesta sekä osallistuvat omalla vastuullaan.

V ELÄINSUOJELULAIN NOUDATTAMINEN

7 § Ratsun hyvinvointi

7.1. Osallistujat velvoitetaan noudattamaan Suomen eläinsuojelulakia 247/1996 kaikessa järjestävään tahoon liittyvässä toiminnassaan.
7.2. Osallistuvan ratsun tulee olla radan kuvaushetkellä terve eikä mahdollisia kipu- tai tulehdustiloja saa peittää dopingiksi laskettavilla lääkeaineilla.
7.3. Mikäli rata-videolla esiintyy sopimatonta eläinten kohtelua, liiallista rasitusta tai ratsun voidaan epäillä olevan sairas/ontuva on tuomarilla sekä järjestäjällä oikeus hylätä suoritus ja näkemänsä tarpeen mukaisesti ilmoittaa videolla esiintyvästä toiminnasta eläinsuojeluviranomaisille.
7.4. Tammalla joka on kantavana 5.-11. kuulla tai jolla on alle neljän kuukauden ikäinen varsa ei saa osallistua ratsastusluokkiin.
7.5. Osallistujalta joka tulee hylätyksi sopimattoman käytöksen tai ratsun terveyden laiminlyönnin vuoksi voidaan evätä osallistumisoikeus ennakkoon myös tulevista luokista.

VI JÄRJESTELMÄ

8 § Ilmoittautuminen

8.1. Luokkailmoittautumisia otetaan ratsukoilta vastaan järjestävän sivuston kautta.
8.2. Luokkatiedoissa on määritelty viimeinen ilmoittautumispäivä.
8.3. Ratavideot arvioidaan vasta kun ilmoittautumismaksu on päivittynyt pankkijärjestelmään.
8.4. Mikäli ilmoittautumislomake on puutteellisesti täytetty voidaan ratsukon osallistumisoikeus luokkaan hylätä.
8.5. Tietoteknisten ongelmien tapauksessa voidaan luokkailmoittautumisia ottaa vastaan myös sähköpostitse.
8.6. Ilmoittautuessaan ratsastaja luovuttaa ratavideonsa järjestäjän käyttöön sekä valintansa mukaisesti joko hyväksyy tai on hyväksymättä sen julkaiseminen sivuilla.

9 § Jälki-ilmoittautuminen

9.1. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautumislomakkeen lähetyksen ajankohta määrittää osallistumisen kohdekuukauden.

10 § Maksujen palautus

10.1. Luokkaosallistumismaksuista voidaan palauttaa osallistujalle 50% (rata-arvioinnin osuus) mikäli osallistumisen peruutus on tehty ennen kuin rata-arviointi on lähetetty eteenpäin tuomarille arvioitavaksi. Tämän jälkeen tehtyjä peruutuksia ei hyvitetä.
10.3. Peruuttamattomista luokkaosallistumisista ei palauteta maksua. Maksua ei myöskään palauteta tapauksessa jossa ratsastaja ei toimita ratavideotaan määräaikaan mennessä tai suoritus hylätään.
10.4. Mikäli rataharjoitusluokka perutaan järjestäjän toimesta palautetaan luokkaosallistujille osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

11 § Arviointijärjestys

11.1. Ratavideoiden arviointijärjestys on sattumanvarainen.

VII JÄSENYYDET

12 § Jäsensisältö

12.1. Jäsensisältö on poistettu käytöstä 12.10.2017.

13 § Jäsenehdot

13.1. Jäsenehdot on poistettu käytöstä 12.10.2017.

14 § Jäsenlajit

14.1. Jäsenlajit on poistettu käytöstä 12.10.2017.

VIII SUORITUS

15 § Ratavideointi

15.1. Ratsukon suoritus tulee videokuvata pisteestä C ellei luokkaohjeissa toisin määritetä.
15.2. Videon tulee alkaa ennenkuin ratsukko saapuu radalle tai mikäli ratsukko aloittaa ohjelman radan sisäpuolelta, tulee videon alkaa ennen keskihalkaisijalle kääntymistä. Videolla tulee näkyä myös ratsukon poistuminen radalta ohjelmassa määritellyin tavoin.
15.3. Videoon tulee sisällyttää ääni, eikä ratsukko saa radan aikana vastaanottaa valmennusapua ulkopuolisilta henkilöiltä. Mikäli luokkaohjeissa on niin määritelty, on ohjelman lukijan käyttö sallittu.
15.4. Radan aikana ratsukko ei saa käyttää korvanappia tai muuta elektronista kommunikaatiovälinettä.
15.5. Kameran zoomausta on sallittua käyttää, kunhan ratsukko kuitenkin näkyy kokonaisuudessaan läpi ohjelman. Rata-alueen mittasuhteet on suositeltavaa pyrkiä säilyttämään videokuvaamisen aikana, jonka johdosta liian lähelle zoomausta tulisi välttää.
15.6. Ratavideo tulee kuvata mahdollisimman korkealaatuisena, mieluiten HD 720p tai 1080p, jotta radan arvostelu on mahdollista suorittaa pätevästi.
15.7. Mikäli rataa ei voida arvostella liian heikon videolaadun vuoksi, ei osallistujalle palauteta osallistumis-/jäsenmaksua vaan tarjotaan mahdollisuus siirtää video paremmalla laadulla tai vaihtoehtoisesti aikaolosuhteiden niin salliessa kuvata rata uudestaan toisella tallentimella.
15.8. Radan kirjaimet tulee olla merkittyinä kouluratakaavion mukaisesti, ohjelmasta riippuen joko 20x40 tai 20x60 kokoisella rata-alueella, jossa ei saa sijaita ylimääräisiä esineitä.
15.9. Arvosteltavana ratavideona ei saa käyttää erillisessä kilpailu- tai arviointitilaisuudessa kuvattua suoritusta.
15.10. Ratavideon muu kuin sen laatuun vaikuttava editointi on kielletty.
15.11. Videot ladataan ensisijaisesti käyttäjän omaan YouTube-palveluun ja niiden tulee olla saatavilla vähintään kaksi (2) kuukautta lataamisesta.

16 § Ratsastajan varusteet

16.1. Ratsastusasu on vapaamuotoinen mutta siisti, käsittäen paidan/ratsastustakin tai –liivin, ratsastushousut, -jalkineet (korolliset kengät tai saappaat), -hanskat sekä kypärän.
16.2. Ratsastajan tulee aina käyttää kypärää ollessaan ratsunsa selässä. Kypärättä ratsastaminen johtaa automaattisesti osallistumisen hylkäämiseen.
16.3. Raippa on sallittu varuste kaikissa luokissa, mutta voimakkaasta raipan käytöstä voidaan ratsukon suoritus hylätä.
16.4. Ratsastaja voi halutessaan käyttää kannuksia, kunhan niissä ei ole ratsua vasten olevia teräviä kulmia ja rissat ovat pyörivät. Impulssikannukset ovat sallitut.

17 § Ratsun varusteet

17.1. Ratsukko voi valintansa mukaisesti joko käyttää satulaa ja suitsia tai jättää käyttämättä niitä.
17.2. Nivel- ja kankisuitsituksen käytöstä on erikseen määritelty luokkatiedoissa. Suitset voivat myös olla kuolaimettomat.
17.3. Apuohjien sekä martingaalien käyttö on kielletty.
17.4. Suojien/pinteleiden/bootsien käyttö on sallittu. Painobootsien, -ketjujen tai korotettujen kenkien käyttö on ehdottomasti kielletty, johtaen suoraan ratsukon hylkäämiseen.
17.5. Mikäli ratsukolla on kilpailuvarusteet, tulee ratsulla käyttää suojia tai pinteleitä, jotta voidaan varmistaa ettei rataa ole kuvattu erillisessä kilpailutilanteessa.
17.6. Satulasuojusta, -pehmustetta tai –geeliä on luvallista käyttää.
17.7. Kuolainten kaikkien osien tulee olla valmistettu metallista tai jäykästä muovista. Sallitut kuolaimet löytyvät FEI:n kouluratsastussäännöistä.
17.8. Nivelkuolaimen suuosan minimipaksuus tulee olla 10mm ja kankikuolaimen suuosan minimissään 12mm enintään 10cm alavarrella.
17.9. Ratsun kielen sitominen on kielletty.
17.10. Korvahupun käyttö on sallittu.

18 § Arvosteleminen ja kouluohjelmat

18.1. Käytettävinä kouluohjelmina ovat mm. Suomen Ratsastajainliiton, FEI:n sekä British Dressagen kouluohjelmat.
18.2. Tuomarit arvioivat radat oman näkemyksensä sekä omakohtaisten arvojensa mukaisesti.
18.3. Ensimmäisestä väärinratsastuksesta vähennetään ratsukon kokonaispisteistä 2 pistettä, seuraavasta 4, kolmannesta 8, neljännestä 16, jne.
18.4. Selkeästi ratsastajaansa vastustelevan ratsun suoritus voidaan hylätä.

IX MAINONTA

19 § Sponsorit ja mainokset

19.1. Ratsukon ratavideoissa on sallittu näkyä ulkopuolisten yritysten mainoksia mikäli ne ovat normaalistikin kyseisen rata-alueen läheisyyteen kuuluvia.
19.2. Ratsukon varusteissa saa näkyä niiden valmistajien tai ratsukon sponsorien logoja.

20 § Tekijänoikeus

20.1. Ratsastajan tulee noudattaa tekijänoikeuslakeja, eikä järjestäjä ota vastuuta osallistujan tai kolmannen osapuolen toimesta niiden rikkomisesta aiheutuvista kustannuksista.

X RATA-ARVIOINTI JA TULOKSET

21 § Ratavideoiden tuomariarviointi

21.1. Ratavideot toimitetaan tuomareille arvioitavaksi ensisijassa ilmoittautumismaksun vastaanottamisen jälkeen.
21.2. Tuomariarviot kustakin radasta kirjataan sähköiseen pöytäkirjaan joka toimitetaan asianomaiselle ratsastajalle.
21.3. Rata-arvioinnin lisäksi ratsukot saavat erillisen tuomarin audiokommenttiraidan.
21.4. Mikäli kommenttiraitaa ei voida toimittaa audiomuodossa, voidaan se korvata kirjallisella kommentoinnilla.
21.5. Kouluohjelmien liikkeet, suoritettavat tehtävät ja yleisarviot pisteytetään numeroin 0-10 ja puolikkaita numeroita 0,5-9,5 väliltä voidaan käyttää.
21.6. Erikoisluokissa voidaan käyttää normaalista poikkeavia arvosanoja, arviointiperusteita sekä arvioitsijoita.
21.7. Tuomareina voivat toimia myös valmentajat.
21.8. Normaaliarvosanojen määritykset

10 = Erinomainen
9 = Erittäin hyvä
8 = Hyvä
7 = Melko hyvä
6 = Tyydyttävä
5 = Välttävä
4 = Heikko
3 = Melko huono
2 = Huono
1 = Erittäin huono
0 = Ei esitetty

22 § Tulosten julkaiseminen

22.1. Kaikkien kohdekuukauden tuomariarvioiden valmistuttua julkaistaan tulokset Dressage OnSite verkkosivustolla.
22.2. Osallistujat järjestetään sijaluvuille prosenttitulosten tai erikoisluokkien pisteytyksen perusteella, korkeimmasta prosenttiluvusta alhaisimpaan.
22.3. Sijoittumissääntöjen osoittamalla tavalla kussakin luokassa julkaistaan osallistujien ratavideot lähtijämäärän mukaisesti.
22.4. Ratsukot saavat sijoittumissääntöjen mukaisesti prosenttilukujen/pisteiden määrämien sijalukujen perusteella ruusukkeet sekä tuotepalkinnot saavuttamastaan tuloksesta.
22.5. Mikäli yhdessä luokassa on alle viisi (5) osallistujaa voidaan kyseinen luokka yhdistää toisten alle viiden osallistujan luokkatasojen (I-VI) kanssa. Yhdistettyjen rataharjoitusluokkien ratsukon sijoituksen ratkaisee prosenttitulos.
22.6. Tuomarien arvioinnit ovat lopullisia, eikä niistä ole valitusoikeutta.

XI PALKITSEMINEN

23 § Palkinnot

23.1. Jokaisessa rataharjoitusluokassa (tai yhdistetyssä rataharjoitusluokassa) sijoittuneille jaetaan sijoittumissääntöjen mukaisesti ruusukkeet ja tuotepalkinnot.
23.2. Erikoisluokissa voidaan sijoittuneille jakaa vain ruusukkeet.
23.3. Rataharjoitusluokissa jaettavien ruusukkeiden ja muiden mahdollisten palkintojen jakaminen edellyttää ratsukolta vähintään 50% tulosta / hyväksyttyä suoritusta.
23.4. Pistekeräyssarjan sääntöjen mukaisesti palkitaan 1-3 ratsukkoa, erikseen määritellyin sponsoripalkinnoin.

24 § Sijoittumissäännöt

24.1. Luokkaosallistumisten lukumäärä määrittelee sijoituksiin yltävien ratsukoiden määrän.

24.2. Ruusukkeet = 1 sijoittunut jokaista alkavaa neljää (4) ratsukkoa kohden.

1-4 osallistujaa = 1. sijoittuu
5-8 osallistujaa = 2. sijoittuu
9-12 osallistujaa = 3. sijoittuu
13-16 osallistujaa = 4. sijoittuu
17-20 osallistujaa = 5. sijoittuu
21-24 osallistujaa = 6. sijoittuu
...

24.3. Tuotepalkinnot 1-3 sijoille.

0-4 osallistujaa = ei palkita
5-8 osallistujaa = 1. palkitaan
9-12 osallistujaa = 2. palkitaan
13+ osallistujaa = 3. palkitaan

24.4. Jaettavia tuotepalkintoja ei määritellä etukäteen järjestäjän toimesta.
24.5. Osallistujat ovat vastuussa osoitetietojensa paikkaansa pitävyydestä ruusukkeiden ja tuotepalkintojen toimittamista varten.
24.6. Järjestäjä ei vastaa Postin hukkaamista ruusuke- tai palkintolähetyksistä.
24.7. Järjestäjä ei myönnä palkinnoille takuuta.
24.8. Ruusukkeet ja palkinnot toimitetaan asianomaisille tulosten julkaisemisen jälkeen.

25§ Jaetut sijat

25.1. Mikäli kahdella tai useammalla ratsukolla on samaan sijalukuun oikeuttavat kokonaispisteet, järjestetään ratsukot paremmuusjärjestykseen niiden yleisvaikutelman kokonaispistemäärän perusteella.
25.2. Tapauksessa jossa ratsukoiden kokonaispisteet sekä yleisvaikutelmapisteet oikeuttavat ratsukot jaettuun sijaan saavat molemmat ratsukot ruusukkeet sekä (sijoittumissääntöjen niin edellyttäen) tuotepalkinnot.
25.3. Pistekeräyssarjan tapauksessa, sijoitetaan kaikki palkittavat ratsukot järjestykseen ensisijaisesti prosentti-/pistetulosten perusteella ja toissijaisesti yleisvaikutelmapisteiden kokonaissumman perusteella. Mikäli kahden tai useamman ratsukon tulos on sama, arvotaan voittajat näiden kesken.

XII JÄÄVIYSSÄÄNNÖT

26 § Tuomarijääviys

26.1. Tuomarit pyritään mahdollisuuksien mukaan määrittämään rataharjoitusluokkiin sen mukaisesti etteivät niiden osallistujat ole tuomarin aktiivisesti valmennettavia tai perheenjäseniä.
26.2. Yksi virallinen koulutuomari voi arvioida yhtä ratsukkoa enintään kolme (3) kertaa vuoden aikana.
26.3. Mikäli tuomarin arvioimaan luokkaan osallistuu ratsukko jota tuomari on jo arvioinut 3 kertaa 12 kuukauden sisällä, pyritään ensisijaisesti luokan arvioivaa tuomaria vaihtamaan ja toissijaisesti jakamaan luokka kahteen tai useampaan osaan.
26.4. Tapauksessa jossa tuomarille luokan arvioinnista syntyvää virallisten kilpailuiden arviointia vaikeuttavaa jääviyttä ei voitaisi välttää voidaan luokka kokonaisuudessaan peruuttaa.
26.5. Mikäli tuomari on arvioinut ratsukkoa jo kolme (3) kertaa kuluvan vuoden aikana, ei ratsukolta oteta vastaan omavalintaisen radan arviointia kyseiselle tuomarille.

XIII ARVONNAT

27 § Arvonta- ja kampanjasäännöt

27.1 Ulkopuolisten palveluntarjoajien (esim. Facebook) kautta järjestettävissä julkisissa arvonnoissa voi arvonnan järjestäjä parhaaksi katsomallaan tavoin päättää minkä mukaisesti arvonta suoritetaan.
27.2. Arvonta on kaikille siihen osallistuneille tasapuolinen, niin että jokaisella luonnollisella henkilöllä on mahdollisuus osallistua arvontaan ja saada yksi arpalippu.
27.3. Arvonnan palkinto on erikseen määritelty arvontailmoituksessa ja se saattaa olla osallistujan kansalaisuudesta riippuvainen.
27.4. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.
27.5. Arvontaan voi osallistua internetissä tai erillisellä kirjallisella ilmoituksella arvonnan järjestäjälle.
27.6. Arvontaan osallistuminen ei edellytä yhteystietojen antamista suoramarkkinointikäyttöön.
27.7. Arvonta päättyy ja suoritetaan ennen palkinnon käyttöajan voimaan astumista.
27.8. Arvonnan voittajaan / voittajiin ollaan yhteydessä arvontaan käytetyn ulkoisen palvelun kautta tai sähköpostitse.
27.9. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä tai käyttäjän määrittelemistä yksityisyysasetuksista johtuvista perille tulemattomista internet -osallistumisista, tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista jätetyistä tiedoista joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa tai kampanja-alennuksia ei voida huomioida.
27.10. Arvonnan tulos on lopullinen eikä siitä ei ole valitusoikeutta.
27.11. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy arvontaa koskevat säännöt.

XIV MUUTOKSET

28 § Järjestäjän päätäntävalta

28.1 Järjestäjällä on esteen sattuessa oikeus peruuttaa järjestettävä luokka tai luokat, jolloin maksetut osallistumismaksut palautetaan kokonaisuudessaan osallistujille. Jäsenmaksuista palautetaan osallistumismaksujen osuus.
28.2. Järjestäjä voi myös vaihtaa luokkien tuomareita tarpeelliseksi katsomallaan tavalla, tästä erikseen ilmoittamatta.
28.3. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa tuomareita etukäteen luokkien kutsuissa.
28.4. Järjestäjä pidättää itsellään oikein muuttaa sääntöjä tai luokkatietoja tarpeelliseksi katsomallaan tavoin.
28.5. Järjestäjästä riippumattomista (Force Majeur) syistä, jotka vaikuttavat luokan toteuttamiseen tai arvostelemiseen, voi järjestäjä peruuttaa luokan tai pidentää sen arviointiin käytettävää aikaa parhaaksi katsomallansa tavoin. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan osallistujille luokan mahdollisesta peruutuksesta tai arvostelujen viivästymisestä.